Certificate of Authenticity Canson Infinity by GraficArtPrints

Dades a proporcionar a GraficArtPrints per a l’emissió del Certificat d’Autenticitat de Canson Infinity

 • Autor:  Nom de l’autor o autors intel·lectuals de l’obra.

 • Títol:  Títol identificatiu únic que rep l’obra.

 • Referència:  Si a més del títol, l’obra té una referència identificativa, pot fer-se constar optativament.

 • Lloc:  Lloc on es va crear l’obra. (Lloc, Població, Província, País)

 • Data:  Data de creació de l’obra original.

 • Edició:  Número d’exemplars que compon l’edició en cas de ser limitada. En cas de no ser una edició limitada s’indicarà “Edició Oberta” o s’ometrà aquesta informació.

 • Web:  La direcció URL de la web de l’artista, en cas de tenir-ne.

 • Tamany taca:  Tamany de l’àrea impresa.

 • Tamany paper:  Tamany total del paper.

 • Paper Canson Infinity:  Paper Canson® Infinity que s’ha utilitzat per a la impressió

 • Tintes:  El tipus de tintes utilitzades en la impressió

 • Taller: El nom de qui ha realitzat la impressió